ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน

ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน ฮวงจุ้ยออฟฟิศ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน เร่งโชคลาภ บารมี ส่งเสริมธุรกิจ

ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน ฮวงจุ้ยออฟฟิศ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ซึ่งใน หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่ใช้การจัดการพลังงาน ที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร และ การปรับสมดุล ธาตุ ต่างๆ ดังที่ผมได้เขียนไว้ใน บทความก่อนหน้านี้ ในบทความนี้จะมาลงลึกในรายละเอียดในการจัด ฮวงจุ้ยโรงงาน ว่ามีวิธีการ จัดฮวงจุ้ย การอย่างไร ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ
ในอันดับแรกใรการ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน เราจะต้องวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยอาคาร ของโรงงานให้ถูกต้องว่า เป็น ฮวงจุ้ยโรงงาน ระบบปิด หรือ ระบบเปิด โดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาได้ในบทความ ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด คือ ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยอาคาร แบบไหนในหลัก ฮวงจุ้ย และ เมื่อสามารถวิเคราะห์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องแบ่งวงจรของ ฮวงจุ้ยอาคาร ให้ได้อีกว่า ในการ จัดฮวงจุ้ย จะต้องจัดรวมในวงจรเดียวกัน คือจัด ฮวงจุ้ยโรงงาน และ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน หรือ ฮวงจุ้ยออฟฟิศ ด้วยวงจร ฮวงจุ้ย เดียวกัน เช่น ตัวอาคารโรงงาน ที่มีประตูทางเข้าสู่ตัวอาคาร ในทิศทางเดียวกัน และ ฝาผนังในทุกๆ ด้าน

ส่วนตัวอาคารที่มี ฮวงจุ้ยออฟฟิศ ที่เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบปิด คือ มีฝาผนังกั้นทั้งสี่ด้าน และ มีประตู เปิด ปิด สามารถกักเก็บอากาศได้ แต่ตั้งอยู่ในตัว อาคารโรงงาน ที่เป็น ฮวงจุ้ยโรงงาน ระบบเปิด คือ โรงงานที่เปิดโล่งอยู่ตลอดเวลา อากาศสามารถถ่ายเทเข้าได้ทุกทิศทาง

ผมจะขอนำวิธีการออกแบบ ฮวงจุ้ยโรงงาน KANAGAWA SEISOKUJO (THAILAND) Co.,Ltd. ที่มีเจ้าของกิจการ เป็นชาว ญี่ปุ่น ได้เชิญผมไปปรึกษา การออกแบบ อาคารโรงงาน ให้ถูก หลักฮวงจุ้ย โดย Mr. Makoto ได้ซื้อโรงงานเก่า ที่ตั้งอยู้ใน นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัด ชลบุรี เพื่อมาทำการ ปรับปรุงใหม่ มาเป็นกรณีศึกษา เกี่ยวกับการปรับ และ ออกแบบ ฮวงจุ้ยโรงงาน มาเป็นกรณีศึกษา ให้กับทุกๆ ท่านครับ

การออกแบบ และ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน KANAGAWA SEISOKUJO (THAILAND) Co.,Ltd.

ฮวงจุ้ยโรงงาน KANAGAWA SEISOKUJO (THAILAND) Co.,Ltd. ที่เป็นโรงงานผลิต ช่องลมแอร์ ที่มีการออกแบบอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร สองระบบ อยู่ในตัวอาคารเดียวกัน โดย แบ่งพื้นที่ของ อาคารโรงงาน ส่วนหนึ่ง มาสร้างเป็น อาคารสำนักงาน ดังนั้นการ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน จะต้องแบ่งตัวอาคาร ออกเป็นสองส่วน แล้วทำการ จัดฮวงจุ้ย ในแต่ละส่วน

ภาพโรงงานเดิมก่อนที่จะทำการออกแบบ ฮวงจุ้ยโรงงาน

โรงงาน เดิม ที่ใช้ทิศทางการเข้าอาคารจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อผมได้ทำการวัดองศาของตัวอาคาร ปรากฏว่า ในทิศทางนี้เป็นทิศที่ เสื่อมทั้งทางด้าน โชคลาภ และ บารมี จึงทำให้ มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจ จนทำให้ต้องเลิกกิจการในที่สุด

ผมจึงได้ออกแบบให้ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน ด้วยการย้ายทิศทางของ ออฟฟิศ โดยให้หันมาใช้ประตูทางเข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่ผมได้ทำการวัดองศาของตัวอาคาร และ ทำการคำนวณตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ แล้วพบว่าทิศทางที่ตัวอาคารหันไปใน องศานี้ มีพลัง โชคลาภ และ บารมี ที่ดีไหลเข้าสู่ตัวอาคารในทิศนี้ และ ผมได้ออกแบบให้แบ่ง วงจรของ ฮวงจุ้ยอาคาร ออกเป็น สองวงจร เพื่อที่จะทำการกระตุ้นพลังงานทาง ฮวงจุ้ย ของทั้งสองระบบ

เนื่องจากโรงงานแห่งนี้ ในระบบการผลิต จะต้องเปิดประตูโรงผลิตเพื่อให้ รถบรรทุกสินค้าเข้า ออก อยู่ตลอดเวลา ผมจึงได้ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน ออกเป็นสองระบบ แล้วแยกสร้างวงจรพลังงาน เพื่อปรับสมดุลธาตุ ในการกระตุ้นพลังงานที่ดี ให้ไหลเวียนหล่อเลี้ยงตัวอาคาร ในทั้งสองระบบ

ในส่วนของ ฮวงจุ้ยออฟฟิศ ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบปิด จะต้องคำนวณในแต่ละจุด เพื่อกำหนดทิศทางการนั่งของ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และ พนังงานในแต่ละแผนก

การคำนวณหา ตำแหน่งที่นั่งของผู้บริหาร เป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการออกแบบ ฮวงจุ้ยโรงงาน ฮวงจุ้ยออฟฟิศ และ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

การคำนวณหา ตำแหน่งของหัวหน้าแผนก และ ทิศทางการหันหน้า ของพนักงงาน ในแต่ละแผนก

ตำแน่งประตูทางเข้า อาคารโรงผลิต ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบเปิด ที่จะต้องใช้วิธีการ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน เพื่อรับพลังงาน ในแต่ละทิศ ว่าต้องการ ธาตุ หรือ โทนสีชนิดใดในทิศนี้ เช่น ประตูด้านนี้หันหน้าไปใน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นเราจะต้องใช้ ธาตุไฟ ในการรับพลังงานจากทิศนี้

ประตูเข้าสู่โรงผลิต ในแต่ละด้าน จะใช้ธาตุ และ โทนสี ที่แตกต่างกัน ในการรับพลัง ในแต่ละทิศ

ปรับฮวงจุ้ยโรงงานอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ในการ ปรับฮวงจุ้ยออฟฟิศ คือ การออกแบบให้ประตูออฟฟิศ หันหน้าออกไปรับกระแสคลื่นพลังงาน ที่เกิดจาก หม้อแปลงไฟ ที่เป็นพลังงานที่แรงมาก เป็นพิเศษ เพื่อกระตุ้น พลังงานโชคลาภ และ บารมี ให้ไหลเข้าสู่ ตัวอาคาร ทุกๆ ครั้งที่เปิดประตู

หม้อแปลงไฟ ที่อยู่ด้านหน้าตัวอาคาร สำนักงาน ที่ผมออกแบบ ให้ประตูหันหน้าไปรับพลังงาน เพื่อกระตุ้น โชคลาภ และ บารมี

อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ โรงงาน KANAGAWA SEISOKUJO (THAILAND) Co.,Ltd. มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด นอกจากการจัด ฮวงจุ้ยโรงงาน ที่ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ นั่นก็คือ การทำบุญเลี้ยงพระ และ ทำพิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในทุกๆ ปี โดยไม่ขัดหลักประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ โบราณกาล

สำหรับเทคนิคการ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน ฮวงจุ้ยออฟฟิศ และ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ที่ผมได้นำเสนอในบทความนี้ หวังว่าจะทำให้ทุกๆ ท่านที่กำลังศึกษาในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ สามารถแยกแยะ ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด และ อาคารระบบปิด เพื่อที่จะนำเทคนิคนี้ไปพัฒนา ธุรกิจ หรือ โรงงาน ของท่าน ให้ประสบความเจริญรุ่งเรือง ในการประกอบธุรกิจ ตลอดไป ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยธุรกิจ.